Loading

 

สารัตถะ

เป็นบ่าวของอัลลอฮฺกันเถิด

บทนำ

ความคิดเป็นสิ่งที่มีค่า ปัญญาเป็นหนทางสู่การค้นหาสัจธรรม แต่ความคิดและปัญญาก็หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ ถ้าปราศจากจุดหมายในการค้นหา

อิสลามกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         เนื่องจากมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากน้ำมือของมนุษย์ และการทำลายนั้นมีความรวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าธรรมชาติจะฟื้นฟูด้วยตัวเอง ดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมช่วยกัน อนุรักษ์ และมีจิตสำนึกอย่างจริงจังก่อนที่จะส่งผลกระทบเลวร้ายไปกว่านี้

วัตถุประสงค์ของการแต่งงานในอิสลาม

        ก่อนการตัดสินใจ แต่งงาน บ่าวสาวจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการแต่งงานดังนี้

1 เพื่อสืบสกุลและวงศ์ตระกูลที่ดี

       ด้วยวิธีการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเท่านั้น ที่บ่าวสาวจะสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่ดีมีคุณธรรม พร้อมทั้งเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ และเป็นผู้แทนของพระองค์สู่การจรรโลงสังคมและการพัฒนา เป็นไปได้ยากที่สิ่งที่ดีจะกำเนิดจากแหล่งที่สกปรก สายน้ำที่ใสสะอาดจะต้องมาจากต้นน้ำลำธารที่ใสสะอาดเช่นกัน

การแต่งงานในบัญญัติอิสลาม

        ในอิสลามความเป็นคู่สามีภรรยาจะไม่เกิดขึ้นนอกจาก ด้วยการแต่งงานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ในอายะฮฺต่อมาอัลลอฮฺทรงชี้แจง ด้วยคำตรัส ความว่า

“และ หากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมต่อ(สิทธิต่างๆในการ แต่งงานของพวกเจ้ากับ) ภรรยาที่เป็นเด็กกำพร้าได้

ดังนั้นจงแต่งงานกับสตรี (อื่น) ที่พวกเจ้าพึงพอใจ สองคน หรือสามคน หรือสี่คน

แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรม (ให้กับบรรดาภรรยาเหล่านั้น) ก็จง (มีภรรยา) แต่ เพียงคนเดียวเท่านั้น

มาตรการ ป้องกันการซินา 2

      6 การลดสายตา

      การลดสายตา ในที่นี้หมายถึง การที่คนๆ หนึ่งระมัดระวังสายตาของตนเองด้วยการไม่มองสิ่งต้องห้ามหรือเบนสายตาไปทาง อื่นจากสิ่งที่หะรอม ซึ่งการยับยั้งสายตาจากสิ่งต้องห้ามนี้ จำเป็นต้องอาศัยอีมานที่มั่นคงและความมุ่งมั่นอันแรงกล้า เพราะโดยสามัญสำนึกทั้งชายและหญิงต่างสนใจที่จะเพ่งมองเพศตรงกันข้าม ด้วยเหตุนี้อัลกุรอานจึงบัญชาให้ทั้งชายและหญิงลดสายตาจากการมองเพศตรงกัน ข้าม ดังที่อัลกุรอานกล่าวว่า

ความว่า

มาตรการป้องกันการซินา (การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส) 1

     1 การมีอีมานที่มั่นคง

      อีมาน ในที่นี้หมายถึง ความเชื่อศรัทธาที่ฝังรากลึก การกล่าวโดยวาจาและการปฏิบัติตามหลักศาสนาบัญญัติ อิมามอัลบุคอรีย์ได้กล่าวว่า

“ฉันได้พบเจอนักวิชาการ มากกว่า 1,000 คน แต่ละท่านได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า อีมานคือคำพูดและการกระทำรวมกัน อีมานมีเพิ่มและมีลด” (อุศูลุลอีมาน3/58)

บุคลิกภรรยาที่ศอลิหะฮฺ

      อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

      ความว่า “หากเขา (นบี) หย่าพวกเธอ (โอ้ภรรยาของท่านนบีทั้งหลาย) บาง ทีองค์ผู้ทรงอภิบาลเขาจะทรงทดแทนภรรยาที่ดียิ่งกว่าพวกเธอให้แก่เขา (ซึ่ง เพียบพร้อมด้วยบุคลิกแห่งความเป็นกุลสตรีและภรรยาที่ดีต่าง ๆ คือ)

- เป็น (มุสลิมาต) ผู้มอบตนต่ออัลลอฮฺแต่เพียง ผู้เดียว

- เป็น (มุมินาต) ผู้บริสุทธิ์ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

- เป็น (กอนิบาต) ผู้ภักดี

- เป็น (ตาอิบาต) ผู้ขอลุแก่โทษ

- เป็น (อาบิดาต) ผู้มั่นต่อการอิบาดะฮฺ

- เป็น (สาอิหาต) ผู้มั่นต่อการถือศีลอด

ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ

      ไม่มีผลตอบแทนและความประเสริฐใด ๆ ที่คู่ควรแก่ศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ที่ได้ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจและยอมทนเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำอย่างหนัก กับภาระหน้าที่รับผิดชอบอันประเสริฐในการปรนนิบัติสามี เว้นแต่เป็นการตอบแทนอันนิรันดรในวันปรโลกเท่านั้น นั่นก็คือสวนสวรรค์

ลองติดตามคำตรัสของอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้

“(นั่น คือ) บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นคนที่นอบน้อม

พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวพวกเจ้าและคู่ครอง/ภรรยาของพวกเจ้าในสภาพที่แช่มชื่นและปีติยิ่ง”

(สูเราะฮฺ อัซฮซุครุฟ 43 : 69/70 )

เป้าหมาย ของการแต่งงานในอิสลาม

      ในอิสลาม การแต่งงานนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ใคร่และตัณหาของแต่ละคน อิสลามได้วางเป้าหมายการแต่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อความผาสุกของชีวิตคู่สามีภรรยาและชีวิตครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบข้าง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นั่นคือ

๑. เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺที่ได้สั่ง ให้บ่าวของพระองค์ทำการแต่งงาน

     

๒. เพื่อปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรสูลลุ ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม และแบบอย่างของบรรดานบีก่อนหน้าท่าน

อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

ดาอีย์... กับบางส่วนที่เลือนหาย ... ดาอีย์ ... สายธารแห่งความอบอุ่น

 สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการเรียกร้องสู่สัจธรรมอิสลามของนักดาอีย์ คือ การเชิญชวนและเรียกร้องผู้คนอย่างเป็นลำดับ มีการวางแผนและมีระเบียบวิธีการที่ดี ไม่ใช่เรียกร้องผู้คนในทุกสถานด้วยกับวิธีการที่เหมือนกัน ใช่ว่าเรียกร้องผู้ที่เข้าอิสลามใหม่ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้เป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดที่ได้รับการชุบเลี้ยง ศึกษา เติบโตมาจากครอบครัวและสังคมมุสลิม

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).