Loading

 

สารัตถะ

ปรัชญาฮัจญ์

บทความนี้ได้นำเสนอมุมมองบางประการว่าด้วยภาพรวมของการประกอบพิธีหัจญ์ ซึ่งในแต่ละส่วนของการบำเพ็ญศาสนกิจนี้แฝงไว้ด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าแก่มนุษย และส่งผลในเชิงบวกแก่ผู้ที่สามารถดึงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ชีวิตอภิรมย์ : จากถ้อยคำที่ดีงามสู่นิวาสถานอันบรมสุขสถาพร

 

การมีชีวิตอย่างบรมสุขคือเป้าหมายของมนุษย์เรืองปัญญา ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคต มนุษย์พยายามคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งความสุขตลอดจนไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงความสุขที่คาดหวังไว้ แต่มนุษย์ก็ยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ได้แต่ตะเกียกตะกายฝ่าฟันและค้นหาความสุข แม้มันอาจเป็นแค่ชั่วแล่นหรือจอมปลอมก็ตาม 

อิสลามกับสิทธิในการดำรงชีวิต

ชีวิต เป็นพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ ทรงให้แก่มนุษย์ ไม่มีใครจะถอดถอนมันออกไปได้ โดยปราศจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์

"และแท้จริง เรานั้นเป็นผู้ให้เป็น และเราเป็นผู้ให้ตาย และเราเป็นผู้ให้ถ่ายทอด" (23/15)

อิสลาม คุณค่าและอัตลักษณ์

อิสลาม เป็นคำสอนที่ถือว่ามนุษย์ทุกคน ถึงแม้จะแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติและเผ่าพันธุ์ ต่างก็มีตระกูลอันดั้งเดิมที่มาจากครอบครัวเดียวกัน ดังอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ความว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย จงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้า ที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง (นบีอาดัม)”(อันนิสาอ์ : 1) อัลลอฮฺยังได้ตรัสอีกความว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้า

บทส่งท้าย - ชนในยุคแห่งชัยชนะ

โอ้ชนในยุคแห่งชัยชนะ

กลุ่มชนผู้สร้างดุลยภาพและความยุติธรรม

พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่สร้างดุลยภาพและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกที่ที่เขามีชีวิตอยู่ โลดแล่นอยู่บนเส้นทางอันเที่ยงตรง ไม่โอนเอนไปในแนวทางหนึ่งแนวทางใด ไม่จมปลักอยู่กับวัตถุนิยมและไม่มุ่งแต่เฉพาะเรื่องจิตวิญญาณ เรียนรู้สิทธิแห่งพระผู้อภิบาลที่เขาต้องมอบให้ สิทธิที่พึงมีแก่พวกเขาที่จำเป็นจะต้องกระทำ สิทธิที่พึงมีแก่ครอบครัว สิทธิที่พึงมีแก่สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้นพวกเขาจะเป็นผู้มอบทุกสิทธิที่ควรค่าแก่สิทธินั้น ปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นฟัรฏูโดยไม่ละเลยสิ่งที่ถูกส่งเสริม เพราะอัลลอฮฺทรงรักใคร่ต่อผู

กลุ่มชนผู้เข้มแข็ง ผู้มีเกียรติ

พวกเขาดำรงตนในกลุ่มชนและยุคสมัยของพวกเขาอย่างคนแปลกหน้า “เป็นผู้ที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ที่มีเกียรติ” พวกเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ถึงแม้ว่าจะมีแนวร่วมอยู่เพียงน้อยนิด และไม่รู้สึกอ่อนแอหรือท้อถอยถึงแม้ว่าฝ่ายทำลายจะมีจำนวนมากกว่า จิตใจของพวกเขาสูงส่งและเตรียมพร้อม พวกเขาเป็นดั่งภูผาอันมั่นคงสูงตระหว่าน เป็นดั่งดวงดาวแห่งศรัทธาที่เปล่งประกายประดับท้องฟ้า หากคนใดในหมู่พวกเขาต้องล้มตายลงเพราะความหิวกระหาย เขาก็จะไม่แบมือร้องขอต่อใคร แม้พวกเขาจะถูกฆ่าทารุณอย่างทรมานเขาก็จะไม่ยอมก้มศี

อยู่อย่างคนแปลกหน้า แต่ทว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

มีชีวิตอยู่กับจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น มีเส้นทางในการก้าวเดินอย่างโดดเด่นเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺอย่างตอเนื่อง มีชีวิตอยู่อย่างคนแปลกหน้า ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศของกลุ่มคนเหล่านั้น หรือในขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบรรดาเครือญาติก็ตามที ไม่ใช่แปลกตรงที่ประเทศที่อยู่อาศัย หรือที่รูปร่างหน้าตา หรืออำนาจการปกครอง หรือภาษา หากแต่ทว่า เป็นคนแปลกหน้าตรงที่แนวคิด อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และเส้นทางในการดำเนินชีวิต พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 15 เฉพาะเรือนร่าง ส่วนแนวคิดและจิตวิญญาณของพวกเขานั้นเห

กลุ่มชนนักเผยแพร่และนักต่อสู้

เป็นกลุ่มชนแห่งนักเผยแพร่นักต่อสู้ เป็นดั่งบรรดามุฮาญิรีนและชาวอันศอร พวกเขาถูกกลั่นมาจากบางส่วนของคุณลักษณะแห่งบรรดาศอฮาบะฮฺ พวกเขาต่อสู้กับตนเองเสมือนกับต่อสู้กับศัตรูของพระองค์ พวกเขาไม่หมกมุ่นกับการต่อสู้กับตัวเองจนลืมศัตรู และไม่มุ่งในการต่อสู้กับศัตรูจนกระทั่งลืมต่อสู้กับตัวเอง ภายนอกพวกเขาต่อกรอยู่เสมอกับความชั่วช้าที่แฝงอยู่ภายในและการปฏิเสธที่อยู่ภายนอก พวกเขาไม่ละทิ้งอาวุธหรือหยุดพักผ่อนหรือละเลยต่อการต่อสู้ และขจัดผองภัยให้หมดไปจนกว่าโลกทั้งผองจะปกครองด้วยอิสลาม ผืนดินทั้งหมดของพระองค์เ

ชนผู้สืบเชื้อสายแห่งอัลอิสลาม

เมื่อมีผู้ถามถึงสัญชาติ หรือเชื้อสาย หรือเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาจะตอบว่า เขาคือ “มุสลิม” ไม่ได้เป็นมุสลิมเฉพาะชื่อหรือสกุล ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะมรดกหรือหรือสภาพแวดล้อม แต่เป็นมุสลิมด้วยกับการศึกษาเรียนรู้ จำนนต่อหลักฐานที่สอดรับกับสติปัญญาพยายามลิ้มลองและสัมผัส ประดับประดาชีวิตของพวกเขาด้วยกับจรรยามารยาทอันดีงานแห่งอิสลาม พวกเขาต่อต้านญาฮีลียะฮฺด้วยชีวิต เรียกร้องสู่อัลลอฮฺบนเส้นทางของความรู้ พวกเขาพึงพอใจและหวงแหนอิสลามอย่างที่สุด จะไม่ให้พวกเขาพึงพอใจได้อย่างไรเล

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).