Loading

 

สิทธิมนุษยชน

อิสลามกับสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบัน

1. ความนำ
“สิทธิมนุษยชน” ได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบันหลังจากมนุษยชาติได้กลายเป็นเหยื่อแห่งการใช้ความรุนแรงและสงครามที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้
ในสงครามสามก๊ก ขงเบ้งทำอุบายเผาทหารของโจโฉที่ทุ่งพกบ๋อง ตายไป 100,000 คน เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี แมคนามารา แมคจอร์จบันดี ตัดสินใจทำสงครามกับเวียดนามเด็กหนุ่มอเมริกันต้องตายไปถึง 50,000 คน คนเวียดนามตายไปกว่า 2 ล้านคน

อิสลามกับสิทธิในการดำรงชีวิต

ชีวิต เป็นพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ ทรงให้แก่มนุษย์ ไม่มีใครจะถอดถอนมันออกไปได้ โดยปราศจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์

"และแท้จริง เรานั้นเป็นผู้ให้เป็น และเราเป็นผู้ให้ตาย และเราเป็นผู้ให้ถ่ายทอด" (23/15)

อิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน

ชาวโลกส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าโลกตะวันตก คือ ฝ่ายที่ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนใคร เพราะพวกเขาประกาศตนว่าเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งมีข้ออ้างสามประการคือ ภารดรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาค ในทำนองเดียวกันได้มีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อ 60 กว่าปีมาแล้ว เพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีอยู่ในคำประกาศของฝรั่งเศสเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิสตรีตามบทบัญญัติอิสลาม

 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่ถูกประทานลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากความพินาศ และนำพาไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง อัลลอฮฺ ตรัสว่า :


«??????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????????? ????????? ????? ????????????»

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).