Loading

 

รัฐศาสตร์

แนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าหลวงในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร

การกำหนดแนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชนชั้นเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทั่วไป ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำมณฑล ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุมัร บิน อัล–ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ (ฮ.ศ. 13-23 / ค.ศ. 634-644)

บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี ศึกษาจากชีวประวัติอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ

นับวันบทบาทและความสำคัญของผู้นำยิ่งเป็นที่จับตาของประชาชนมากขึ้น พวกเขาเริ่มสัมผัสความแตกต่างระหว่างชุมชนอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติและบุคลิกของผู้นำ  เริ่มมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความเด่นความด้อยระหว่างชุมชนหนึ่งกับชุมชนข้างเคียงที่ลงเอยด้วยการวิพากษ์ผู้นำที่พวกเขาเป็นคนเลือกมาด้วยมือของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นนายก อบต. นายก อบจ.

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).