Loading

 

คอลิด บิน หามิด อัล-หาซิมีย์

พัฒนาการของวัยทารก

วัยทารก (มัรฺหะละฮฺ อัร-เราะฎออฺ)

วัยทารกคือช่วงวัยที่เด็กกินนมแม่เป็นอาหารหลัก เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เกิดไปจนถึงช่วงปลายของขวบปีที่สอง นั่นคือมีระยะเวลาทั้งหมดสองปีโดยประมาณ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

(??????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ???? ??????? ????????????)  ?????? : 233

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).