Loading

 

ชาฟารี ไหมหมาด

อิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ "อิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ" โดย อาจารย์ ซาฟารี ไหมหมาด อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของอิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแตกต่างที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามครรลองของศาสนา

หมายเหตุ ผู้บรรยายใช้ภาษาไทยสำเนียงใต้ในการกล่าวคุฏบะฮฺ

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).