Loading

 

มรดก

กระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย

บทนำ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสำรวจกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร และจะมีแนวทางในการปรับปรุงได้อย่างไร โดยเป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้างและกระบวนการแบบกว้างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมในเบื้องต้น เพื่อจะได้นำไปสู่การศึกษาวิจัยในรายละเอียดในโอกาสต่อไป

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).