Loading

 

: ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์

มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

. มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

 

หุก่มมรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต มีดังนี้

1. ทายาทผู้ใดฆ่าเจ้าของมรดกด้วยตัวเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีสิทธิรับมรดก

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).