Loading

 

ยูซุฟ อบูบักร (ทิวากร แย้มจังหวัด)

150 ประตูแห่งความดี แด่...ผู้มีชีวีถึงเราะมะฎอน

150  ประตูแห่งความดี  แด่...ผู้มีชีวีถึงเราะมะฎอน

 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ  วัศเศาะลาตุวัสลาม  อะลาคอตะมิลอัมบิยาอฺวัลมุรซาลีน  นบิยฺยินามุฮัมมัด  วะอะลาอาลิฮี  วะเศาะฮฺบิฮีอัจญมาอีน

พวกเราจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนในการร่วมฟื้นฟูเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนเราะมะฎอน  เดือนแห่งการอภัยโทษและความพอพระทัย  ซึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า:

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).