Loading

 

ชิริก (การตั้งภาคีย์) ประเภทและวิธีการ

อันตรายจากการเย้นหยันในเรื่องศาสนา

อันตรายจากการเย้นหยันในเรื่องศาสนา

       มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).