Loading

 

แปลโดย :อิสมาน จารง

เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

            อัลลอฮฺได้กล่าวว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).