Loading

 

ญิน ไสยศาตร์ และเวทมนตร์

ไสยศาสตร์ การสิงสู่ และดวงตาริษยา

ไสยศาสตร์ การสิงสู่ และดวงตาริษยา

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).