Loading

 

ครอบครัวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ และเศาะหาบะฮฺ

ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ 

และเศาะหาบะฮฺ

(ใครว่าอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ไม่ถูกกัน?)

 

บทนำ

ถือเป็นเราะหฺมัตเอกองค์อัลลอฮฺตะอาลาที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน และทรงให้พวกเขาเหล่านั้นมีการแต่งงาน และสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูล ทำให้มนุษย์ซึ่งล้วนสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).