Loading

 

ผลงาน

ผลของงานดูที่บั้นปลาย

ผลของงานดูที่บั้นปลาย

 

ท่านอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด  เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผู้สัจจริง ผู้ถูกยอมรับว่าสัจจริง ได้เล่าให้เราฟังว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).