Loading

 

เรื่องราวของบรรดานบี

เรื่องราวของท่านนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม

เรื่องราวของท่านนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม

               มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).