Loading

 

ยาเสพติด

โทษต่างๆ ของยาเสพติดและสิ่งมึนเมา

โทษต่างๆ ของยาเสพติดและสิ่งมึนเมา

               มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).