Loading

 

สวรรค์

นางสวรรค์

นางสวรรค์

 

            การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

รางวัลสำหรับชาวสวรรค์ (สูเราะฮฺ ยาซีน 55-58)

 

รางวัลสำหรับชาวสวรรค์ (สูเราะฮฺ ยาซีน 55-58)

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การสดุดีสรรเสริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์...

อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า

สภาพของผู้ศรัทธาในสวรรค์

ข้อคิดจากสูเราะฮฺอัล-หิจญ์รฺ อายะฮฺที่ 45

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

            อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

ท่านจะได้อยู่กับผู้ที่ท่านรัก

ท่านจะได้อยู่กับผู้ที่ท่านรัก

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ การสรรเสริญและความสันติจงประสบแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านั้นโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และขอปฏิญานตนว่ามุหัมหมัดคือบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ

            อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

การตอบแทนสำหรับผู้หญิง ในสรวงสวรรค์

การตอบแทนสำหรับผู้หญิง

ในสรวงสวรรค์

           สวรรค์นั้นเป็นที่พำนักแห่งความสุขอันถาวร ผู้ใดที่เข้าสวรรค์ นั่นแสดงถึงการที่คนผู้นั้นมีสิทธิอันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนอันเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาและการงานความดีที่เขาได้ปฏิบัติบนโลกดุนยา ซึ่งการตอบแทนนี้จะถูกเตรียมไว้สำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะตามหลักการศาสนานั้นทั้งชายหญิงจะไม่มีความแตกต่างกันในผลบุญหรือการตอบแทนในการกระทำความดี

อัลลอฮฺตรัสว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).