Loading

 

อนีส เพ็ชรทองคำ

วางแผนเพื่ออาคิเราะฮ์

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลายครับ พึงยำเกรงอัลลอฮฺเพราะการยำเกรงอัลลอฮฺเป็นทางเดียวที่จะทำให้ท่านรอดพ้นจากอะซาบของอัลลอฮฺ ได้ การยำเกรงอัลลอฮฺจะต้องเป็นไปอย่างแท้จริง พยายามใกล้ชิดอัลลอฮฺเท่าที่ท่านมีความสามารถ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).