Loading

 

สารัตถะ

กลุ่มชนแห่งพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีหัวใจตั้งมั่นอยู่บนความบริสุทธิ์ (อิคลาศ)

กลุ่มชนที่พลีตนในวิถีแห่งพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ซึ่งพวกเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่เฉพาะเรือนร่าง ส่วนจิตใจวิญญาณของพวกเขาเป็นของอาคีเราะฮฺ เขาดำรงตนอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่หัวใจกลับโหยหาบัลลังก์แห่งอัลลอฮฺ และหวังที่จะได้เป็นกลุ่มชนจำนวนหนึ่งที่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใด ๆ นอกจากร่มเงาของพระองค์

กลุ่มชนนักปฏิบัติและสร้างทีมงาน

กลุ่มชนที่ลูกหลานของเขาไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตกาล หรือไม่ได้จมปลักอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจต่อความพ่ายแพ้ตกต่ำที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้นั่งรอความหวังต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ทว่าเป็นกลุ่มชนที่เข้าร่วมขบวนการฟื้นฟูด้วยความทุ่มเทเสียสละไม่ใช่ด้วยการอวดดีดูถูก เข้าร่วมปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ด้วยการพูดโว แท้จริงวีรบุรุษคือผู้กล่าวว่า “นี่คือผลงานของฉัน” ไม่ใช่ได้แค่เพียงกล่าว “นี่เป็นผลงานของพ่อฉัน” ที่มาของชัยชนะ เกิดความเจ็บปวดรวดร้

กลุ่มชนที่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และวิชาการอยางลึกซึ้ง

กลุ่มชนที่ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค และปฏิเสธเรื่องไร้สาระ แก้ไขปัญหาด้วยสถานการณ์จริง ไม่ใช่ด้วยกับการคาดคะเน และต้องไม่ลืมว่าเขากำลังมุ่งหน้าสู่ฟากฟ้าในขณะที่กำลังยืนสง่าอยู่บนแผ่นดิน ดั้งนั้นเขาจะไม่ทิ้งให้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังตกอยู่บนความเพ้อฝัน โกหก หรือมโนภาพถึงสิ่งที่มิอาจเป็นไปได้ หรือหวังลม ๆ แล้ง ๆ จนกระทั้งคิดไปถึงการที่จะว่ายน้ำบนบก คิดจะบินโดยที่ไม่มีปีก เขาจะไม่หว่านเมล็ดพืชลงไปในท้องทะเล ไม่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์บนโขดหิน ไม่ทอผ้าด้วยกับการนั่งจินตนาการ และไม่สร้างวิมานในหมอกเมฆ.<

คุณลักษณะของชนกลุ่มนี้ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

คุณลักษณะของชนกลุ่มนี้จะไม่ถูกปกปิดหรือซ่อนเร้นแก่ผู้ที่อ่านอัลกุรอานและศึกษาอัลหะดีษแต่อย่างใด ผู้ใดที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ก็จะพบกับพวกเขาได้ในหลาย ๆ ซูเราะฮฺ หรือ หลาย ๆ อายะฮฺ จะพบพวกเขาในซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ ขณะที่อ่านคำดำรัสของพระองค์ ความว่า “และส่วนหนึ่งจากผู้ที่เราบังเกิดขึ้นนั้น ซึ่งพวกเขาแนะนำด้วยความจริง และด้วยความจริงนั้นพวกเขาปฏิบัติโดยเที่ยงธรรม” (อัลอะอฺรอฟ / 181) ดังนั้นสัจธรรม คือ เป้าหมายของพวกเขา สัจธรรม คือ แนวทาง สัจธรรม คือ ที่ที่พวกเขาจะต้องกลับไปสู่

ชนแห่งศรัทธา ชาย และ หญิง

เป็นกลุ่มชนผู้น้อมรับอิสลามจากบรรดาชาย และ หญิง จากผู้ศรัทธาชายและหญิง และจากผู้สวามิภักดิ์ชายและหญิง ฉะนั้นผู้หญิงในทัศนะอิสลามคือพี่น้องของผู้ชาย เธอคือส่วนที่จะมาเติมเต็มในเพศชาย และเฉกเช่นเดียวกันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมสร้างความสมบูรณ์ในส่วนที่เธอขาดหายไป “โดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วน” (อาละอิมรอน / 195)

เรื่องสำคัญที่ชนแห่งศรัทธาได้ให้ความใส่ใจอย่างที่สุด

เรื่องสำคัญที่สุดที่มีอยู่ในจิตสำนึกของพวกเขาคือ ประโยชน์สูงสุดต้องเกิดขึ้นกับประชาชาติอิสลาม พวกเขาเป็นผู้ที่สนใจจะสถาปนาประชาชาตินี้ให้เป็นชนมุสลิมรุ่นใหม่ มีพลังแห่งอีมานที่หนักแน่น มั่นคง เหมาะสมที่จะขนานนามพวกเขาว่า “ชนในยุคแห่งชัยชนะ” ซึ่งเป็นประการแรกสุดที่ประชาชาติของเราปรารถนา

กฏเกณฑ์แห่งชัยชนะและการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ

แท้จริงการช่วยเหลือจะไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล และจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับการเอาไม้ตีอูฐ (ซึ่งหมายถึง...เกิดขึ้นโดยไร้เป้าหมาย...) สำหรับการช่วยเหลือนั้นเป็นกฎหรือวัฎจักรที่อัลลอฮฺได้บันทึกไว้แล้วในคำภีร์ของพระองค์ เพื่อชี้แนะแนวทางให้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาได้รู้ และนำไปปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้นั้น

ปัญหาบางประการของมุสลิม

ปัญหาหนึ่งจากหลาย ๆ ปัญหาของประชาชาตินี้ก็คือ พวกเขากำลังลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่กับการแสวงหาความสุขส่วนตัวเพื่อสนองอารมณ์ใฝ่ต่ำ หลงลืมต่อแก่นสารหรือสารัตถะของหลักการ ทั้ง ๆ ที่พวกเขามีชีวิตอย่างสูงค่าอยู่ได้ก็ด้วยกับหลักการคำสอนนี้ พวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างมิตรกับศัตรู และพวกเขารู้ไม่เท่าทันแผนการอันแยบยลที่ศัตรูของพวกเขากำลังเดินหมากอยู่ในที่มืด และแฝงยาพาเอาไว้ในช็อคโกแล็ต ในขนมหวาน ศัตรูได้ใช้คมดาบฟาดฟันทำลายภาพอันสวยงามแห่งอิสลามทิ้ง ภายใต้สโลแกนหรือคำโฆษณาชวนเชื่ออันสวยหรู ป่าวประกาศการป

จิตวิญญาณของประชาชาติต่ออิสลาม

ประการแรก สำหรับประชาชาติต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มในระดับปัจเจกชน หากวันใดประชาชาติไร้จิตวิญญาณ วันนั้นพวกเขาจะเป็นเสมือนคนที่ขาดความรู้สึก ขาดปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นดั่งอาคารบ้านเรือนที่ไร้รากฐาน เช่นกัน หากคนใดไร้จิตวิญญาณเขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับซากศพที่ไร้ชีวิต โอ้เพื่อนรัก...จงเชื่อฉัน ! แท้จริงประชาชาติที่กำลังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเราอาศัยอยู่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความหลอกหลอน...หรืออาจจะเป็นได้ว่า พวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไร้จิตวิญญาณ !

บทนำ - ชนในยุคแห่งชัยชนะ

เพื่อนของฉันกล่าวว่า “ความวุ่นวายแพร่กระจายไปทั่ว ความเศร้าโศกเสียใจแผ่คลุมทุกหัวระแหง" หลังจากเขาเห็นเหตุการณ์หลั่งเลือดในเบรุต และโศกนาฏกรรมในศ็อบรอและชาติลา เป็นการทารุณอย่างเหี้ยมเกรียม กระแสโลหิตแห่งอิสลามหลั่งรินโดยมิสามารถคำนวณได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นได้พรากชีวิตเด็ก ผู้หญิง คนชรา อย่างไม่มียางอายหรือความหวาดหวั่นต่อสิ่งใด บ้านเรือนถูกทำลายพังพินาศ ทรัพย์สินเสียหายย่อยยับ การย่ำยีบีฑาแพร่กระจายออกไป ถึงแม้จะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นกับชนชาติอาหรับโดยเฉพาะ มันก็เหมือนกับการกระทำต่

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).