Loading

 

ชมรมผู้บริหารมัสยิดหนองจอก

ความละอาย...

ความละอาย เป็นจริยธรรมประการหนึ่ง การที่บุคคลหนึ่งละเว้นสิ่งที่น่าตำหนิ หรือสิ่งที่เป็นความผิด หรือไม่เปิดเผยส่วนที่พึงปกปิด ถือว่าเขามีความละอาย ความละอายมีความผูกพันกับอิหม่าน

ท่านเราะซูล ได้กล่าวว่า

"ความละอายเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธา" (บันทึกโดย บุคคอรีย์และมุสลิม)

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).