Loading

 

อบุล หะซัน อัน-นัดวีย์

โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

"หนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม  เขียนโดยท่านซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่สุดที่ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... มุสลิมทุกคนซึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อความบกพร่องของตนเองในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปลุกเร้าวิญญาณแห่งความรู้สึกเป็นเกียรติต่อ สิ่งที่ได้รับ และวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นใฝ่หาภาวะการนำที่สูญเสียไป" (คำนิยมโดย ...

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).