Loading

 

ประวัติศาสตร์

การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่สากล

 

  1 มกราคม การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่สากล กับเงื่อนงำที่แอบแฝงในประวัติศาสตร์ระหว่างมุสลิมกับคริสเตียน

ฮิจญ์เราะฮฺกับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ (บทเรียนจากการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด)

    ฮิจญ์เราะฮฺตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจญ์เราะฮฺอาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การละเลยไม่สนใจใยดี หรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี

การฮิจญ์เราะฮฺที่ยิ่งใหญ่

    มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงบัญญัติให้บ่าวของพระองค์ฮิจญ์เราะฮฺจิตใจ และฮิจญ์เราะฮฺร่างกาย ทรงทำให้การฮิจญ์เราะฮฺทั้งสองประเภทคงอยู่ตลอดกาล เราจำเป็นต้องเจริญรอยตามแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งเป็นแบบฉบับอันดีงามของเรา ด้วยการย่างก้าวและเจริญรอยตามแนวทางที่ท่านได้ทิ้งไว้เป็นแบบอย่าง ไม่จะอยู่ในรูปของคำพูด การกระทำ และจรรยามารยาท ดังที่อัลลอฮฺได้สั่งให้บ่าวของพระองค์ปฏิบัติตามด้วยดำรัสที่ว่า

แนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าหลวงในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร

การกำหนดแนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชนชั้นเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทั่วไป ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำมณฑล ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุมัร บิน อัล–ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ (ฮ.ศ. 13-23 / ค.ศ. 634-644)

วิกฤติด้านสังคมและความไร้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ

วิกฤติด้านสังคมและความไร้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ

ทัศนะเกี่ยวกับศาสนาและชนชาติต่าง ๆ

ทัศนะเกี่ยวกับศาสนาและชนชาติต่าง ๆ

เนื้อหาบางตอนในหนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

ความตกต่ำของประชาชาติมุสลิมในอันดับแรก ความล้มเหลวกระทั่งต้องหลุดโผจากฐานะผู้นำโลกในกาลต่อมา ตลอดถึงต้องถอนตัวจากสนามแห่งชีวิตและสิ้นผลงานไปในที่สุด ปรากฏการณ์เหล่านี้มิใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคียงคู่มากับประวัติศาสตร์ เฉกเช่นความตกต่ำของชนชาติ การล่มสลายของรัฐต่าง ๆ และการสิ้นอำนาจของกษัตริย์หรือความพ่ายแพ้ของบรรดานักรบผู้เกรียงไกร อารยธรรมต่าง ๆ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตต้องล้มตายจากไป ความเจริญทางการเมืองเมื่อถึงที่สุดก็ต้องล้มพังพาบลง เหตุการณ์ทำนองนี้ปรากฏอ

โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

"หนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม  เขียนโดยท่านซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่สุดที่ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... มุสลิมทุกคนซึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อความบกพร่องของตนเองในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปลุกเร้าวิญญาณแห่งความรู้สึกเป็นเกียรติต่อ สิ่งที่ได้รับ และวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นใฝ่หาภาวะการนำที่สูญเสียไป" (คำนิยมโดย ...

บทบาทของสตรีมุสลิมะฮฺ ศึกษาบทเรียนจากชีวประวัติของเศาะหาบิยาตบางท่าน

แท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นคู่กัน โดยทั้งคู่เป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต ดังปรากฏในวจนะของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีใจความว่า “แท้จริงแล้วเหล่าผู้หญิงนั้นคือผู้เคียงคู่ผู้ชาย” (อบู ดาวูด) ดังนั้นจึงไม่เป็นที่คลางแคลงอีกเลยว่า บทบาทของผู้หญิงในการร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวและสังคมให้ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยถ้าจะหมายถึงว่าเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นการตีความที่ถูกต้องตามนัยที่ว่าภาระหน้าที่อีกส่วนหนึ่งในชีวิตผู้ชายมิอาจจะสมบ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).