Loading

 

มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

อัซ-ซับก์ การแข่งขัน (การได้ชัยชนะ)

อัซ-ซับกฺ คือ การไปถึงยังเป้าหมาย (เส้นชัย) ก่อนผู้อื่น และการแข่งขันถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ และในบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำ (อิสติหฺบาบ) ตามเจตนาและเป้าหมาย ส่วนคำว่า อัซ-ซะบะกุ คือ ค่าตอบแทน (รางวัล) ที่มอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการแข่งขัน

เคล็ดลับ ของการอนุญาตให้มีการแข่งขัน

การทำฆุสลฺ(อาบน้ำ)

ความหมาย  การทำฆุสลฺ (อาบน้ำ) คือการชำระล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่สะอาดล้างให้ทั่วทั้งร่างกาย ด้วยวิธีการที่เฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของอิสลามอีกอย่างหนึ่ง ว่าเป็นศาสนาที่สะอาด บริสุทธิ์

สภาพการณ์ของชาวนรก

บางส่วนจากสภาพการณ์ของชาวนรก

อัลลอฮฺตรัสว่า

มารยาทของนักเรียนนักศึกษา

ท่านั่งของนักเรียนนักศึกษา
1- จากอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).