Loading

 

นิติศาสตร์

อำนาจอธิปไตย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม

อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสำคัญยิ่งทางการเมืองทางปกครอง เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ นับตั้งแต่การได้มา การรักษาไว้ การใช้ และการจัดระเบียบองค์กรต่างๆขึ้นมารองรับอำนาจ ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงถือว่าอำนาจทางการเมืองการปกครองเป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบหรือกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีปฏิบัติว่าด้วยอำนาจอธิปไตยที่แตกต่างทำให้การกำหนดกฎเกณฑ์ในการปกครองของแต่ละประเทศพลอยต่างกันออกไปด้วย หรือแม้แต่การระบุว่าระบอบการปกครองใดเป็นเผด็จการ คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ก็ดูได

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).